Začínáme s myšlenkovou mapou - žákovské cvičení

Začínáme s myšlenkovou mapou
Kvalitních textů o myšmapách je všude kolem nás hodně. Podívejme se tedy na ně z jiného úhlu pohledu - jako CLIL.

Kvalitních textů o myšmapách je všude kolem nás hodně. Podívejme se tedy na ně z jiného úhlu pohledu — jako CLIL.

Keywords

 • mindmap — myšlenková mapa
 • keyword — klíčové slovo
 • link - souvislost
 • bubble - bublina
 • line - linka
 • arrow - šipka
 • child/subordinate - podřízený
 • parent/superior - nadřazený
 • node - uzel

Useful phrases

 • click and drag — klikni a přetáhni
 • create new child bubble — vytvořit novou podřízenou bublinu
 • export to pdf/png — export do pdf/png
 • connecting lines — spojovací linky

Jak postupovat

 1. Začněte ve středu papíru hlavním námětem.
 2. Využijte obrázků, symbolů, kódů (nebojte se je obkreslit z jiné mapy nebo se nechte inspirovat obrázky na internetu).
 3. Vyberte hlavní témata a zdůrazněte jejich důležitost pomocí velkých, malých nebo tučných písmen.
 4. Využijte barev.
 5. Vytvořte si svůj osobní styl tvorby myšlenkových map.

(zdroj http://cs.wikipedia.org)

Basic steps in the process

 1. Start in the center of a page with the main topic.
 2. Use images, symbols, codes (do not worry tracing them out of other map or be inspired by pictures on the internet).
 3. Select the main topics, stress the importance of using large, small or bold letters.
 4. Use colours
 5. Create your own personal style of the mind maps.

Podívejte se nejdříve na video (angličtina)

Activity 1

View a sample mind map. Answer the following questions.

Začínáme s myšlenkovou mapou

 1. What is the main topic of the mind map?
 2. What is the subordinate term for term “instalace”
  Jaký je podřazený termín pro slovo “instalace”?
 3. Key terms “WARNIN” and “GO” are a) parent or b) equal?
  Klíčové termíny “VAROVÁNÍ” a “PŘEJÍT” jsou a) nadřazené nebo b) navzájem rovnocenné?

Activity 2

Make a list of the important keywords in the following text. We will use keywords to create a mind map.

Praha je hlavní a současně největší město České republiky a 15. největší město Evropské unie. Leží mírně na sever od středu Čech na řece Vltavě, uvnitř Středočeského kraje, jehož je správním centrem, ale jako samostatný kraj není jeho součástí. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, parlament, vláda, ústřední státní orgány a jeden ze dvou vrchních soudů.

Do dnešní podoby se Praha vyvíjela jedenáct století. Coby historická metropole Čech byla v minulosti sídelním městem českých knížat a králů, římsko-německých císařů a hlavním městem Československa. V současnosti se rozkládá na území 496 čtverečních kilometrů a má přes 1,2 milionu obyvatel. Pražská metropolitní oblast měla v roce 2004 (podle Eurostatu)

zhruba 2 miliony obyvatel. Zároveň je Praha také vysoce ekonomicky vyspělým a bohatým regionem s výjimečně vysokou životní úrovní, přičemž tímto vyniká nejen nad české, ale i nad evropské standardy. Praha je všeobecně považována za jedno z nejkrásnějších měst v Evropě.

Historické centrum města s jedinečným panoramatem Pražského hradu, největšího hradního komplexu na světě, je památkovou rezervací UNESCO. Právě historické jádro města a mnohé památky přilákají ročně miliony turistů ze zemí celého světa – v roce 2007 navštívilo Prahu 4 009 000 turistů, což ji činí jedním z nejnavštěvovanějších měst Evropy.

(zdroj: http://cs.wikipedia.org)

Activity 3

Vyber si vlastní téma, které tě zajímá a zpracuj jej do podoby myšlenkové mapy. Využij například učebnici nebo sešit se zápisem z hodiny. Příkladem ti může být část následující myšlenkové mapy na téma kraje ČR.

Choose your own topic and create a mind map that represents it. You can use your textbook or exercise book with the lesson notes. Look at the example of the following part mind map with the topic “region of the Czech Republic”.

Začínáme s myšlenkovou mapou

Activity 4

Myšlenkové mapy nemusíš kreslit jen na papír. Existují i programy pro PC, tablet či mobil. Pro efektivní vytváření myšlenkových map si můžeš otestovat i množství online nástrojů. Vyzkoušej například https://bubbl.us

Zpracuj téma “Praha” z aktivity č. 2 a vytvoř myšlenkovou mapu z vypsaných klíčových slov.

You don’t have to draw mind maps on paper. There are also programs that do the job. For creating mind maps, you can also test a number of online tools. Try for example https://bubbl.us

Use the topic “Praha” from the activity 2 and create a mind map out of the keywords.

Activity 5

Některé online služby umožňují spolupráci více lidí na jedné mapě. Domluv se se spolužákem na jednom tématu a tvořte myšlenkovou mapu společně.

Some online services allow groups of people to interact on one map. Choose a

classmate and create a mind map together.

Activity 6

Jaká byla poslední kniha nebo film, které tě zaujaly? Přepiš jejich stručný obsah do myšlenkové mapy.

What was the last book or film that interested you? Can you mindmap it?

Doporučené programy pro myšlenkové mapy

You can find more about the mind maps here:

Začínáme s myšlenkovou mapou

Sám jsem yzkoušel

 • FreeMind
 • Xmind
 • Mindjet Maps for Android

ale stejně se musím přiznat, že raději tvořím myšlenkové mapy na papíře. Kreslení myšlenkových map, třídění myšlenek, hledání vazeb a nových úhlů pohledu je pro mě spíše tvůrčí činnost. Na papíře mi jde mnohem rychleji než v jakékoliv aplikaci.

Začínáme s myšlenkovou mapou

Kde se dále inspirovat