Tvoříme grafy - ICT s prvky CLILu

CLIL - Tvoříme grafy
Vyjádřit data pomocí grafu by mělo patřit mezi základní dovednosti každého člověka. V této lekci si ukážeme jak vytvořit graf a jaké prvky by měl obsahovat.
Pokud aplikujete ve výuce CLIL, je vše jako vždy doplněno anglickými termíny.

In this activity we will…

Use graphs to visualize data.Today we will learn how to create a graph and what elements it should contain.

Keywords and useful phrases

 • chart graf
 • graph graf
 • key legenda
 • data data
 • title název
 • axes osy
 • label popis osy
 • grid mřížka
 • unit of measurement jednotky
 • element prvek
 • chart wizard  průvodce grafem
 • bar graph sloupečkový graf    
 • line graph spojnicový graf    
 • pie graph koláčový graf
 • choose a chart type vybrat typ grafu
 • data range oblast dat
 • chart elements    prvky grafu
 • data series in rows/columns série dat v řádku/ve sloupci
 • first row/column as label první řádek/sloupec jako štítek
 • display legend zobrazit legendu
 • chart area    oblast grafu
 • insert axes title    přidej popis os

Activity 1

Match the type of graph to the right picture. BAR GRAPH, LINE GRAPH, PIE GRAPH

CLIL - Tvoříme grafy

Activity 2

Každý graf by měl být přehledný a měl by obsahovat veškeré prvky nutné pro správné zobrazení dat.

 • výstižný název
 • popis os
 • legendu
 • jednotky

Each graph should be well arranged, clear and contain all the elements required to view the data.

 • descriptive name
 • description of axes
 • legend
 • units of measurement

What is missing in the following graph?

CLIL - Tvoříme grafy

Video (anglicky)

Activity 3

Oprav graf uvedený v Activity 2 tak, aby vyjadřoval

 1. červeně tržby firmy
 2. modře obrat firmy
 3. tržby jsou uvedeny v milionech Eur

Correct the graph in activity 2. It must express:

 1. company´s takings in red
 2. company´s turnover in blue
 3. turnover is set in millions of Euro

Activity 4

V tabulce jsou uvedeny maximální teploty. Vyjádři jejich průběh pomocí grafu.

There are the maximum temperature in the chart. Express their progress in graph.

CLIL - Tvoříme grafy  

 1. Zvol vhodný typ grafu.
 2. Doplň veškeré náležitosti grafu tak, aby měl vypovídající hodnotu.
 1. Use a suitable type of graph.
 2. Complete the graph with all necessary elements to show the predictive value.

Activity 5

BAR GRAPH        LINE GRAPH    PIE GRAPH

 1. Which type of graph or chart would be recommended for stock exchange results? Why?
 2. Which type of graph or chart would be recommended for market share? Why?
 3. Which type of graph or chart would be recommended for annual spending reviews? Why?

Activity 6

Z celkového počtu 72 žáků základní školy jich celkem 52 bylo přijato na gymnázia. Dalších 15 půjde studovat jinou sřední školu s maturitou. Zbývající žáci byli přijati na učební obor bez maturity. Vyjádři grafem úspěšnost v přijímacích zkouškách. Zvol vhodný typ grafu, doplň tabulku a slovní komentář.

Activity 7

Go through the previous tasks and your work. Which form is the most readable?

 1. Form of sentences and paragraphs
 2. Chart form
 3. Graph form

Useful programs, resources and a few tips for you…

 • Grafy je možné vytvářet v různých programech. Otestuj například LibreOffice Calc, MS Office Excel nebo v Tabulky Google.
 • Tyto programy mají obvykle intuitivního průvodce tvorbou grafu. Neboj se jej vyzkoušet. Povede tě krok za krokem.
 • Víš jak vyjádřit grafem nespojitou oblast tabulky — sloupce či řádky, které spolu těsně nesousedí? Použij při výběru klávesu CTRL.
 • Již hotový graf můžeš lehce přeměnit na jiný typ grafu. Použij pravé tlačítko myši.

Calling for help?

 • Pokud je tvůj graf prázdný — nezobrazuje žádné hodnoty, zkontroluj oblast dat. Jestliže je oblast dat správná, zkontroluj formát buněk - hodnoty.

Věříte grafům?

Přečtěte si zajímavý článek o manipulaci s grafy. Zmást naše vnímání čísel a grafů je velmi snadné.