Proč a jak vlci měnili řeky - šelmy v naší krajině (s prvky CLILu)

Proč a jak vlci měnili řeky - šelmy v naší krajině (s prvky CLILu)
Na jedno krátké video o vlcích se v rámci přírodopisu i angličtiny dá navázat spoustou dalších témat.
Můžeme se tak bavit o krajině, o šelmách, o rizicích a výhodách přítomnosti medvěda i rysa a v neposlední řadě i o slovní zásobě. Úvodní video je totiž v angličtině. Je tedy ideální i pro CLIL.

Velké šelmy jako je medvěd, vlk a nebo rys žijí i na území našeho státu. Nedávno byl dokonce potvrzen výskyt rysa ostrovida nedaleko Brna v Moravském krasu – to je skoro za humny.

Mohou vlci změnit tok řeky?

Podívejte se nejdříve na video, které je výchozím bodem celé práce. Popisovaný národní park se sice nachází v USA, ale paralela s naší přírodou je zjevná a nepopiratelná. V celé práci tedy vycházíme z podmínek v České republice.

Trocha toho CLILu

Vypiš 10 anglických termínů z videa a najdi jejich český překlad. Hledej pojmy, které mají vztah ke krajině, geografii, fauně a flóře.

Pro inspiraci uvádím pár užitečných termínů. Budou se hodit při sledování dokumentu.

 • animals – zvířata
 • wolf – vlk
 • deer – jelen
 • beaver – bobr
 • river – řeka
 • fish – ryba
 • ecosystem – ekosystém
 • ecologic – ekologická
 • willow – vrba
 • poplar – topol
 • cascade – kaskáda
 • food chain – potravní řetězec
 • ecological process – ekologický proces
 • erosion – eroze
 • vegetation – vegetace, rostlinstvo
 • reduction – redukce
 • regeneration – regenerace
 • population – populace
 • recover – uzdravit (se)
 • national park – národní park

Kdy byly velké šelmy na našem území vyhubeny?

Rys, medvěd i vlk byli po staletí nedílnou součástí ekosystémů české krajiny. S postupující změnou původního pralesa v kulturní krajinu a osídlováním dalších území byly tyto velké šelmy zatlačovány do okrajových částí až došlo k jejich naprostému vyhubení.

 • Kdy byl na našem území zastřelen poslední vlk? Žila u nás trvalá populace medvědů? Jak snadné bylo v minulosti narazit na rysa?

Proč a jak vlci měnili řeky - šelmy v naší krajině (s prvky CLILu)

Kdy se začaly na naše území šelmy vracet?

Dlouhá desetiletí žádné velké šelmy na našem území nežily. Občas se sem sice zatoulali vlci a medvědi z okolních států, ale žádný trvalý výskyt u nás nebyl hlášen.

Kdy se v ČR znovu usadila vlčí smečka? Kdy a kde vyvedli vlci poprvé po mnoha letech na našem území mláďata?

Velké šelmy v ČR

Kde se v současnosti na území ČR vyskytují šelmy jako je medvěd, vlk, rys? Dohledej na zpravodajských serverech články o jejich pozorování.

Proč a jak vlci měnili řeky - šelmy v naší krajině (s prvky CLILu)

Mapa výskytu

Zakresli místa výskytu či pozorování šelem do přehledné mapy.

Fotopasti

Při monitoringu zvěře se uplatňuje přímé pozorování, sledování stop i fotopasti.

Co jsou to fotopasti? A jak se využívají při monitorování přírody?

Proč jsou vlci a medvědi důležití pro ekosystém?

Jaké výhody má přítomnost těchto šelem v krajině? Jak ovlivňují stavy zvěře? Ještě jednou si pečlivě prohlédni výše uvedené video a najdi paralelu s našim územím.

Proč a jak vlci měnili řeky - šelmy v naší krajině (s prvky CLILu)

Skutečně sežral vlk Červenou Karkulku?

Jaké nevýhody a hrozby může mít návrat velkých šelem do naší přírody? O medvědech i vlcích koluje mezi lidmi mnoho historek s negativním nádechem. Jsou podložené? Jsou pravdivé? Existuje nějaká nevýhoda, která je spojená s návratem vlka do českých lesů? Dohledej informace o případných hrozbách a zhodnoť, zda jsou oprávněné.

Zdroje informací

Uveď všechny případné zdroje informací, ze kterých jsi ve své práci čerpal.

K prvotnímu seznámení s tématem by ti mohlo pomoci:

Zadání práce ve zkrácené podobě

 1. Podívej se na video „Proč a jak vlci měnili řeky
 2. CLIL – Vypiš 10 anglických termínů z videa a najdi jejich český překlad. Hledej pojmy, které mají vztah ke krajině, geografii, fauně a flóře
 3. Kdy byly velké šelmy vyhubeny v ČR?
 4. Kdy se začaly vracet na naše území?
 5. Kde se v současnosti na území ČR vyskytují šelmy jako je medvěd, vlk, rys?
 6. Mapa výskytu velkých šelem v ČR
 7. Co jsou to fotopasti a jak se využívají při monitorování přírody?
 8. Proč jsou šelmy důležité pro ekosystém?
 9. Jaké nevýhody a hrozby může mít návrat velkých šelem do naší přírody
 10. Zdroje informací

Proč a jak vlci měnili řeky - šelmy v naší krajině (s prvky CLILu)

 Forma práce

Textově multimediální stránka pomocí služby https://storify.com — text, multimédia, mapy, internetové zdroje a sociální sítě.

mapy: https://www.scribblemaps.com, https://www.google.cz/maps

Ukázka hotových prací

Bohužel služba Storify.com, kterou jsme na žákovský projekt používali, skončila. Odkazy na žákovské práce jsem tedy odebral. [edit: 9. 10. 2019]

8. ročník, téma šelmy, časová dotace aktivity 2 hodiny

Nápověda

Pokud ti původní video v angličtině dělá problémy, podívej se na verzi s českými titulky.

Zdroj úvodního snímu: By [2] — [1], CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37294448