Sikhismus a sikhové

Sikh
Ind s turbanem na hlavě a plnovousem - to je častý obrázek mnoha cestopisů a dokumentů. Málokdo však již ví, že tito statní muži nejsou typickými představiteli Indů. Jedná se o sikhy - vyznavače sikhismu, třetího nejrozšířenějšího náboženství Indie.
Sikhismus se zrodil před pěti sty lety v Paňdžábu. I když jsou nyní sikhové rozšířeni po celé Indii, většinu jeho vyznavačů a poutních míst najdete právě zde na severozápadě indického subkontinentu.

Sikhové, ač tvoří pouhá dvě procenta indické populace, jsou hodně viditelnou skupinou. Vděčí za to své pracovitosti a také odvaze. Jsou považováni za výborné a statečné vojáky, piloty, obchodníky a zručné řidiče. Většina řidičů indických náklaďáků jsou právě Sikhové. Díky svému turbanu a plnovousu jsou nepřehlédnutelní.

Jak poznat Sikha

Turban zakrývající nikdy nestříhané vlasy je jen jedním z pěti znamení, které jsou pro ně charakteristické. Tato znamení se také nazývají pět K podle pandžábského označení Kéša.

  • Nikdy nestříhané vlasy a vousy — symbol přirozeného běhu věcí
  • Kanghá - hřeben
  • Kará — ocelový náramek, symbol síly a kontinua
  • Kaččhá — volné šortky vyjydřující cidnost a morálku
  • a konečně Kirpán — meč jako symbol odporu proti jakémukoliv útisku.

A také jejich jméno je odlišuje od zbytku indické společnosti a od jiných náboženství. Laždý muž sikhské víry má ve jméně uvedeno slovo Singh — lev. Ženy pak ke svému jménu připojují Kaur neboli princezna.

Sikhismus a sikhové

Sikhismus a sikhové

Co je to Sikhismus

Sikhismus vznikl v patnáctém století jako nový směr, který se vyhranil proti v té době převažujícímu hinduismu i islámu. Za jeho zakladatele je považován Nának. Je označovan jako první z řady desti guruů. Guru Nának odmítl uctívání mnohočetného hinduistického pantheonu, obřady i oběti. Na rozdíl od muslimů hlásal rovnost muže a ženy a  zavedl víru v jedno nejvyšší jsoucno.

Základním principem sikhismu je teze “Ikk óm kár sát nám” — Existuje jediná podstata a její jméno je pravda.

Sikhismus a sikhové

Sikhové si nepotrpí na žádné rituální a okázalé náboženské projevy. Dá se říct, že veškerou svoji víru zakládají na tom, jak zlepšit svůj život na tomto světě. Díky životu v pravdě, poctivé práci a službě komunitě. Tím se velmi odlišují od fatalistických hinduistů. Jako revoluce musela v té době také působit jejich víra v rovnost lidí, zavrhnutí kast a rovnoprávnost mužů a žen.

Sloužím, tedy jsem

Služba hraje v jejich víře velmi silnou roli. Sikhové vždy, pokud je to možné, podporují svou rodinu i jiné členy komunity nejen penězi, ale také prací. Sikhové se pokládají za členy jednoho velkého společenství a poskytnutí pomoci, jídla, přístřeší je pro ně samozřejmé. A tak v mnoha jejich gurudvarách je možné obdržet jídlo i noclech.

Sikhismus a sikhové

Guru Nának se narodil v roce 1469. Víra, kterou hlásal, se výrazně lišila od tehdejších převládajících náboženství. Guru Nának převzal prvky z hinduismu, z islámského mysticismu i něco z prací velkých básníků jako např. Kábíra.  Tak, jak náboženská obec rostla, zvětšoval se i odpor místních muslimských vládců. A tak v roce 1699 byla založena guruem Gobind Singhem tzv. Chálsa — elitní bojová jednotka.

Gobind Sing shromáždil své věrné a předstoupil před shromáždění oděn do válečné zbroje. Vyzval své následovníky: “Můj meč si žádá hlavů, ať jeden z mých pravověrných sikhů předstoupí.” Dav zkoprněl hrůzou. Po opakování výzvy se našel statečný muž, kterého si Gobind Sing odvedl do stanu a po chvíli vyšel ven s mečem od krve. Žádal si dalšího a dalšího. Postupně s ním takto odešlo pět mužů. Dav šílel hrůzou. Poté však oněch pět statečných vyšlo ze stanu oblečeno v plné zbroji a postavilo se po boku svého vůdce. Tak vznik základ vojenské jednotky — Chálsy — chránící zájmy společenstva.

Chálsa bojovala proti muslimským panovníkům, později proti Britům, pak po boku Britů ve světových válkách. Dodnes jsou Sikhové považováni za jedny z nejstatečnějších jednotek indické armády.

Sikhismus a sikhové

Základem sikhské víry jsou tři základní složky. Jsou to

  • Sévá
  • Langar
  • Sangat
Sévá

je dobrovolná manuální práce jako služba společenství. Tato práce může být jakákoliv. Může se jednat o úklid, pomoc v kuchyni, stavbu škol nebo jakoukoliv jinou veřejně prospěšnou činnost.

Langar

může znamenat společné jídlo a nebo kuchyni, ve které se toto jídlo připravuje. Součástí gurudvar jsou velké jídelny, kde se všichni společně podílejí na přípravě jídla. Toto bývá vždy vegetariánské, servíruje se na zemi a jí se rukou. Je symbolem rovnosti a sounáležitosti společensví.

Sangat

je shromáždění sikhů nebo místní komunita. A jak už bylo řečeno, tato komunita je založena na vzájemné pomoci a spolupráci.

Sikhismus a sikhové

Posvátná kniha sikhismu

Guru Nának se před svoují smrtí poklonil svému následníkovi, položil před něj pět měděných mincí a kokosový ořech. Následnictví tak přecházelo postupně z jednoho gurua na dalšího.

Pátý guru Ardžan sepsal posvátné texty a básně svých předchůdců do knihy označované jako Granth. Desátý guru ukončil řadu následovnictví tím, že jako svého náledníka ustanovil posvátnou knihu Guru Granth. Od té doby je tato kniha považována za gurua.

Guru Granth je sikhským svatým písmem. Má celkem tisíc čtyřistatřicet stran textu ve verších. A protože sikhismus nemá kněžstvo, oltáře ani boha, je uctívána právě tato kniha jako zosobnění všeho posvátného. Veškeré ideály, instituce a rituály sikhské komunity odvozují svůj význam od této knihy.

Sikhismus a sikhové

Do Guru Granth byly vybrány básně a texty nejen od jednotlivých guruů, ale i od významných hinduistických a muslimských básníků a myslitelů. Vybrané skladby seřadil Guru Ardžan podle jejich hudebních stylů a rozdělil knihu do jedenatřiceti oddílů. Každý tak obsahuje jiný typ rág. Tyto rágy odpovídají svám rytmem a tempem ročním obdobím nebo částem dne. Např. rága Srí se zpívá večer.

Gurudvara

Síkhské chrámy se nazývají gurudvary. Nemusí to však být přímo chrám. Takovou gurudvarou je i malá modlitebna nebo shomaždiště lidí. Mezi nejposvátnější chrámy patří Harimandir — Zlatý chrám v Amritsaru.

Zlatý chrám v Amritsaru

Zaujal vás Sikhismus? Ještě si přečtěte

Zlatý chrám v Amritsaru má pro Sikhy stejný význam jako Vatikán pro křesťany nebo Zeď nářků pro židy. Je to místo s úžasnou atmosférou.

Knih v češtině o sikhismu moc nevyšlo. Výborným zdrojem informací je pouze jediná kniha — Sikhismus, kterou vydaly Lidové noviny v roce 1998.

Sikhismus a sikhové

Sikhismus

Sikhismus

Knih v češtině o sikhismu moc nevyšlo. Výborným zdrojem informací je pouze jediná kniha — Sikhismus, kterou vydaly Lidové noviny v roce 1998.

Další informace k Indii najdete v podrobném průvodci

indický průvodce

Zobrazit průvodce