Trocha typografie žákům neuškodí. Aktivita s prvky CLILu rámci úpravy dokumentů

Trocha typografie žákům neuškodí. Aktivita s prvky CLILu rámci úpravy dokumentů
Anglicky se pevná (nezlomitelná) mezera řekne fixed gap. V rámci aktivity, kterou procházím se sedmáky i deváťáky, se naučíme nejen anglický výraz, ale i prakticky vyzkoušíme, jak co nejlépe upravovat dokumenty, aby splňovaly typografické zásady. Je tu pro vás další lekce CLILu.

In this activity we will…

You need to follow certain basic typographic rules to make a document look good. You must choose appropriate fonts, font sizes and font styles. Today we will be dealing with typography.

Co se dnes naučíš

Aby dokument dobře vypadal, je potřeba dodržovat základní typografická pravidla, volit vhodné písmo, jeho velikost a řez písma. V této lekci se proto budeme zabývat typografií.

Keywords

 • typography typografie
 • font styl písma
 • typeface    řez písma
 • upper case velká písmena
 • lower case malá písmena
 • serif typeface patkové písmo
 • San-serif    bezpatkové písmo
 • comma čárka
 • semicolon středník
 • bracket závorka
 • dot tečka
 • gap mezera
 • dash pomlčka
 • exclamation mark vykřičník
 • question mark otazník
 • colon dvojtečka
 • advertisement reklama
 • summary shrnutí

Useful phrases

 • desktop publishing (DTP)
 • fixed gap pevná (nezlomitelná)  mezera
 • formal letter formální dopis

What is typography?

Typografie je umění, technika a množství pravidel, které podporují čitelnost a srozumitelnost textu.
Typography is the art and technique of arranging type in order to create readable text and the whole documents adjustment.

Typografie. zdroj: http://en.wikipedia.org

Řez písma

 • Patkové písmo má serify — malé patičky znázorněné na následujícím obrázku a tahy písma jsou nestejně silné.
 • A serif typeface has serifs — small lines attached to the end of a stroke in a letter. The strokes do not have the same thickness, as you can see in the following picture.

 • Bezpatkové písmo — grotesk — má všechny tahy stejné a patičky chybí.
 • In sans serif typeface — San-serif — all the strokes are the same and there are no serifs.  

Video (anglicky)

Activity 1

 • Urči, které písmo je patkové a které bezpatkové? serif typeface/San-serif
 • Which of these is a serif typeface and which San-serif?

Trocha typografie žákům neuškodí. Aktivita s prvky CLILu rámci úpravy dokumentů  

Activity 2

Basic typographic rules in our language

 • Datum, čísla a jednotky spolu musí zůstat na stejném řádku. Za tečkami jsou mezery (5. 4. 2014)
 • Hodiny se od minut oddělují tečkou, minuty od sekund dvojtečkou, tedy 10.30:22. Možný je však i zápis s dvojtečkami 10:30:22
 • Násobky píšeme bez mezery (8násobný)
 • V češtině se desetinná část čísla odděluje od celé části desetinnou čárkou, nikoli tečkou. Kolem desetinné čárky se nepíší mezery.  Větší čísla se  člení do skupin po třech číslicích.
 • Čísla se od matematických značek oddělují mezerami. (10 + 5 = 15)
 • Interpunkční znaménka jako tečka, čárka, středník, otazník, vykřičník atd. těsně (bez mezery) přiléhají k předchozímu slovu a za sebou mají mezeru.
 • U závorek se mezera vkládá před otevírací a za zavírací závorku.    
 • Je velký rozdíl mezi pomlčkou a spojovníkem.

Activity 3

Mark the following expressions that are typographically correct.

 1. Brno - Štýřice
 2. Všichni to pochopili, až na Moniku.
 3. Máte jedničky (skoro všichni ) .
 4. Dnes je 21. 1. 2014
 5. Film trval 2-35 hod.
 6. Venku je 20 % vlhkost (dvacetiprocentní).
 7. J. A. Komenský

Activity 4        

The following statements are full of typographical errors. Can you find them all and correct them?

Trocha typografie žákům neuškodí. Aktivita s prvky CLILu rámci úpravy dokumentů

Activity 5

Which font is suitable for a formal letter?

Trocha typografie žákům neuškodí. Aktivita s prvky CLILu rámci úpravy dokumentů  

Activity 6

Which font is suitable for a poster or an advertisement?

Trocha typografie žákům neuškodí. Aktivita s prvky CLILu rámci úpravy dokumentů  

Activity 7 

 • Které písmo je patkové a které bezpatkové?
 • Which font is serif-typeface and which San-serif?
 • Které písmo má chybné české znaky?
 • Which font has the wrong Czech diacritics?
 • Které písmo má všechny mezery mezi znaky stejné?
 • Which font has all the gaps between the letters same?

Trocha typografie žákům neuškodí. Aktivita s prvky CLILu rámci úpravy dokumentů

Activity 8

Here is a summary of different font styles and their usage.

Trocha typografie žákům neuškodí. Aktivita s prvky CLILu rámci úpravy dokumentů

Useful resources and a few tips for you…

 • Základním pravidlem pěkných textů je důsledné používání stylů odstavce.
 • Maximální povolená velikost písma běžného textu je 12 bodů.
 • Kapitálkami nepíšeme! VYPADÁ TO PAK, JAKO BYCHOM KŘIČELI
 • Vyčerpávající přehled typografických pravidel najdeš na Wikipedii.